I am KONISHIKI

サブ解析まとめ

パチスロ「I am KONISHIKI」のサブ解析情報の総まとめ。

ART抽選の詳細を完全解析中。

高確

高確移行率

ボーナス終了時
設定1 10.1%
設定2 11.8%
設定3 12.1%
設定4 12.6%
設定5 14.4%
設定6 15.0%

チェリー成立時
設定1 27.3%
設定2 30.3%
設定3 29.1%
設定4 35.3%
設定5 34.4%
設定6 37.1%

SIN成立時
設定1 4.0%
設定2 4.1%
設定3 4.7%
設定4 5.2%
設定5 6.9%
設定6 5.8%

ベル成立時
設定1 1.0%
設定2 1.1%
設定3 1.3%
設定4 1.2%
設定5 1.8%
設定6 2.0%

高確G数振分

ボーナス終了後
(%) 25G 55G
設定1 69.3 30.7
設定2 86.4 13.6
設定3 66.9 33.1
設定4 87.3 12.7
設定5 61.8 38.2
設定6 71.3 28.7

チェリー成立時
(%) 15G 25G
設定1 36.6 23.1
設定2 43.2 30.4
設定3 30.6 25.1
設定4 43.3 26.9
設定5 21.2 29.4
設定6 33.7 35.3
(%) 35G 55G
設定1 36.6 3.70
設定2 23.8 2.60
設定3 38.8 5.50
設定4 26.9 2.80
設定5 42.4 7.00
設定6 28.8 2.20

ベル成立時
(%) 75G 105G
設定1 50.0 50.0
設定2 81.8 18.2
設定3 61.5 38.5
設定4 75.0 25.0
設定5 44.4 55.6
設定6 50.0 50.0

SIN成立時
(%) 5G 10G
設定1 77.5 22.5
設定2 78.0 22.0
設定3 78.7 21.3
設定4 82.7 17.3
設定5 71.0 29.0
設定6 79.3 20.7
↑目次へ移動↑

ART当選

ART当選率

黒REG
設定1-6 100%

低確:赤/青REG
設定1 5.00%
設定2 6.50%
設定3 6.30%
設定4 9.20%
設定5 7.90%
設定6 11.6%

高確:赤/青REG
設定1 22.9%
設定2 20.0%
設定3 25.9%
設定4 21.7%
設定5 31.4%
設定6 30.1%

ART中REG
設定1-6 100%

S-ART突入率
黒REG成立後 12.5%
黒REG非成立 0.80%
↑目次へ移動↑

天井

天井
・天井は非ART突入ボーナスの規定回数消化後突入
・天井中ボーナスはART確定
・最大規定回数は29回

天井振分
(%) 0回 4回
設定1 0.40 3.00
設定2 0.80 3.00
設定3 0.40 3.70
設定4 1.60 4.00
設定5 0.80 5.80
設定6 3.10 5.80
(%) 9回 14回
設定1 5.00 10.0
設定2 5.20 12.5
設定3 5.50 10.0
設定4 11.3 10.0
設定5 12.5 15.3
設定6 12.5 25.0
(%) 19回 20-23回
設定1 25.0 各1.60
設定2 33.3 各1.60
設定3 36.6 各1.60
設定4 29.3 各1.60
設定5 33.3 各1.60
設定6 33.3 各1.60
(%) 24回 25-28回
設定1 30.5 各1.60
設定2 25.0 各1.60
設定3 26.9 各0.80
設定4 25.0 各1.60
設定5 20.0 各0.40
設定6 12.5 各0.20
(%) 29回
設定1 13.5
設定2 7.70
設定3 7.60
設定4 6.40
設定5 7.60
設定6 5.40
↑目次へ移動↑